Η ιστοσελίδα STATISTICS (statistics.datanalysis.net) αποτελεί μια διαδικτυακή εφαρμογή που έχει κατασκευάσει η DatAnalysis με σκοπό την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Στην πλατφόμα STATISTICS παρέχει στους χρήστες της πλούσιο υλικό με αντικείμενο την Στατιστική και την Ανάλυση Δεδομένων.


Συγκεκριμένα τα κεφάλαια που μπορεί να βρεί ένας [ REGISTERED USER ] στην πλατφόρμα είναι:

1. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data Bases) [ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ]

1.1.ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Sampling)

1.2.ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Variable Coding

1.3.ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Testing Data)

1.4.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data Fitting)

 

2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Descriptive Statistics)

2.1.ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (Qualitative Variables)

2.1.1.ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Frequency Table)

2.1.2.ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Relative Frequency Table)

2.2.1.ΚΥΚΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (Pie Plot)

2.2.2.ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ (Bar Plot)

 

 2.2.ΠΟΣΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (Quantitative Variables)

2.1.3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ (Table of Median)

 2.1.4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ (Table of Mean and Standard Deviation)

2.2.1.ΘΗΚΟΓΡΑΜΜΑ (Boxplot)

2.2.2.ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ (Means plot)

 

3. ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Inferential Statistics)

3.1.ΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑ

3.2.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

4.ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ (Tests of Correlations)

 

5.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ (Statistical Models)

5.1.ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

5.1.ΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

5.2.ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

 

6.ΑΛΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ (Other Tests)

6.1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΑΦΕΙΑ

6.2.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

6.3.ΟΜΟΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

6.4.ΠΟΛΥΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ

 

Κύρια μέριμνα μας είναι να κείμενα που παρουσιάζουμε να είναι κατανοητά και σαφή ώστε να γίνονται αμέσως καταλληπτά απο τον αναγνώστη.

Για όσους έχουν τη σχετική ευχέρια κάτω απο κάθε παράδειγμα μεθοδολογία κτλ παρατίθεται και ο αντίστοιχος κώδικας στην R διευκολύνοντας τον αναγνώστη και δίνοντας του τη δυνατότητα να δοκιμάσει τις δυνατότητες του.

© 2016 DatAnalysis